Banner 1
reflexní
Banner 2
2K silnostěnný
Baner 3
01/ 05
Piktogram

Všeobecné nákupní podmínky

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž je společnost PF PLASTY CZ s.r.o. se sídlem Masarykova 144, 747 24 Chuchelná na straně jako kupující (dále jen jako „kupující“).

Všeobecné nákupní podmínky (dále jen jako „podmínky“) mají přednost před případnými podmínkami obsažených v dokladech prodávajícího. V případě, že kupní smlouva mezi prodávajícími a kupujícím nestanovuje jiné výslovně uvedené ustanovení, má se za to, že se řídí obsahem těchto podmínek.

Všeobecné nákupní podmínky jsou platné pro veškeré nákupy surovin, zboží, tj. služeb, softwarů, strojního vybavení a jiné.

Všeobecné nákupní podmínky mohou být individuálně s jednotlivými dodavateli doplněny uzavřením „Dohody o kvalitě“, „Dohody o výši PPM“ či jinou dohodou dle charakteru nákupu.

I. Uzavření kupní smlouvy

a) Kupní smlouvou se rozumí závazná objednávka kupujícího, která je učiněna písemnou či elektronickou formou. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména identifikaci prodávajícího a kupujícího (IČ, sídlo, místo podnikání, oprávněná osoba), druh, cenu, množství požadovaného zboží dle katalogu prodávajícího, dodací lhůtu zboží a případně další dodací podmínky, mají-li se lišit od těchto podmínek. Neobsahuje-li objednávka dostatečnou specifikaci, doplní ji kupující na výzvu prodávajícího, která je učiněna do dvou dnů ode dne přijetí objednávky.

b) Prodávající je povinen, ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky, potvrdit její akceptaci, a to písemnou formou či vyznačením razítka a podpisem oprávněné osoby prodávajícího na stejnopis objednávky. Doručením akceptace objednávky je uzavřena kupní smlouva. Nebude-li objednávka takto akceptována, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena a mezi stranami tak nevznikl žádný právní vztah.

c) Uvede-li prodávající v potvrzení objednávky změny či doplňky k údajům kupujícího, považuje se toto potvrzení objednávky jako za návrh nové kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena pouze v případě, pokud kupující potvrdí akceptaci těchto změn a doplňků, a to do dvou dnů ode dne doručení. Forma akceptace je poté obdobná požadavkům na formu akceptace ze strany prodávajícího.

II. Dodací podmínky

a) Prodávající se zavazuje provést dodávku objednaného zboží v souladu s právními předpisy vztahující se k takové dodávce a s ohledem na charakter zboží. Dodáním zboží se rozumí dodání objednaného zboží v požadované kvalitě, množství, provedení a sjednané ceně, v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami.

b) Není-li schopen prodávající dodat objednané zboží řádně (tj. v požadované kvalitě, množství, provedení, ceně a s požadovanými dokumenty), je povinen bezodkladně to oznámit kupujícímu, současně je povinen informovat kupujícího o důvodu prodlení a délce jeho trvání. Prodlení je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího a prodávající si je vědom své odpovědnosti za prodlení s dodáním zboží.

c) Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit a řádně jej zajistit pro účely přepravy s ohledem na charakter zboží a to způsobem minimalizující negativní dopad na životní prostředí tak, aby maximálně byla zabezpečena ochrana a uchovaní zboží při přepravě.

d) Místem dodání výrobků jsou prostory kupujících, které slouží k příjmu zboží. K dodávce bude přiložen dodací list, na kterém bude mj. uvedeno číslo objednávky, označení výrobků a dodané množství.

e) Prodávající je povinen výrobky vhodným způsobem, tj. způsobem, který odpovídá typu výrobku a formě přepravy, zabalit tak, aby nedošlo k poškození výrobků.

f) Dodací podmínka pro nákup nástroje je EXW, popřípadě po dohodě jiná parita, dle Incoterms 2010 a je specifikována v kupní smlouvě.

III. První vzorky

a) Prodávající je povinen předložit před plněním první objednávky první vzorky ke schválení. Prvním vzorkem se rozumí, pokud nebude stanoveno dohodou jinak: 6 sad referenčních vzorků, 6 zdvihů z nástroje, minimálně 5 kg hmoty + měrový, materiálový protokol (bezpečnostní list v českém jazyce – u sypkých materiálů - hmoty a chemických látek) k dodaným prvním vzorkům. Toto vše je prodávající povinen poskytnout neúčetně a v případě jakékoliv změny technologie, konstrukce, materiálu opakovaně.

b) V případě nákupu nástroje cena nástroje obsahuje 20 zdvihů výpadových kusů z každého zkoušení.

c) Prodávající se zavazuje dodávat dle schválených vzorků, sjednaných podmínek a dokumentace (výkresy, technické listy, materiálové listy).

d) Kupující preferuje zpracovávání dokumentace ke vzorkování dle předpisů VDA, případně PPAP (platí i pro nástroje).

e) Na zvláštní požádání kupujícího dodavatel provádí záznam v IMDS a jeho průběžnou aktualizaci.

IV. Dokumentace

Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i doklady stanovené těmito podmínkami. Prodávající je povinen předat kupujícímu při první dodávce objednaného zboží (dle charakteru zboží):

 1. Materiálový list
 2. Bezpečnostní list
 3. Prohlášení o shodě nebo CE certifikát
 4. Inspekční certifikát dle ČSN EN 10204 úroveň 3.1.
 5. Potvrzení o splnění bezpečnostních podmínek

V. Cena

a) Cena zboží vyplývá z ceníku, katalogu či nabídky prodávajícího, není-li určena jinou kupní smlouvou.

b) Cena nástroje obsahuje 20 zdvihů prvních výpadových kusů z každého zkoušení a vyhotovení dokumentace dle PPAP a VDA v úrovni stanovené kupní smlouvou.

VI. Odpovědnost za vady

a) Odpovědnost za vady je sjednána v souladu s ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku, strany sjednávají, že případná odpovědnost za vady zboží bude řešena na základě tohoto zákonného ustanovení, nestanoví-li tyto podmínky nebo kupní smlouva postup jiný.

b) Prodávající je odpovědný za vady zboží, nedodá-li zboží v objednaném množství, jakosti a provedení, vč. způsobu přepravy. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když vada se stane zjevnou až po této době. Prodávající není odpovědný za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy (tedy akceptace objednávky) věděl nebo s přehlednutím k okolnostem, za nichž byl právní vztah uzavřen, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastnosti zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

c) Kupující je povinen vady písemnou formou (8D REPORT) oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny, nejpozději do konce sjednané záruční doby.

d) Nárok kupujícího z vad zboží:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění vad
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady odstranitelné
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
 4. odstoupit od smlouvy
 5. náhrada škod
 6. opravit zboží kupujícímu a tyto náklady přeúčtovat na prodávajícího

e) Má-li dodávané zboží vady, není kupující povinen až do doby úplného odstranění vad nebo dodání náhradního zboží platit kupní cenu, popř. neuhrazenou část kupní ceny. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané množství zboží.

f) Kupující si vyhrazuje právo s dodavateli uzavřít dokumenty: „Dohoda o jakosti“ a „Dohoda o Ppm“. Kupující si vyhrazuje právo reklamace při zjištění jediného vadného kusu v dodávce. Stanovená cílová roční hodnota Ppm je: Ppm < 100, pokud není dokumentem „Dohoda o Ppm“ stanoveno jinak.

h) Při výskytu vadné dodávky je povinen prodávající do 24 hodin po obdržení reklamace – 8D Reportu písemně v 8D Reportu stanovit okamžité nápravné opatření a doplněný 8D Report zaslat kupujícímu. Prodávající je povinen bez ohledu na to, zda bylo možno vadu již dříve zjistit, odstranit ji neprodleně, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí za nové, a to na vlastní účet, vč. nákladů dopravy a hrazení výloh pracovníkům prodávajícího vyslaných k provedení opravy. Ostatní body 8D Reportu je povinností prodávajícího doplnit dle termínu stanoveném v 8D Reportu a tento doplněný report zaslat kupujícímu.

i) Pokud by prodávající nebyl schopen provést opravu reklamovaného předmětu plněním na místě, bude předmět plnění opraven u prodávajícího na jeho náklady. O předběžné výši nákladů bude prodávající informován předem a prodávající se zavazuje k uhrazení těchto nákladů. Veškeré prokazatelně vzniklé náklady z důvodu nekvality dodaných výrobků budou přeúčtovány na dodavatele. Za vystavení oprávněné reklamace si PF PLASTY CZ účtuje administrativní poplatek 100 EUR. – viz účtované sazby.

Účtované sazby

 • na opravu a třídění vadných výrobků (100% kontrola) v sazbě 15 EUR/hod.,
 • za prostoj (prostoj stroje + obsluhy) 20 EUR/hod.,
 • administrativní poplatek za vystavení oprávněné reklamace: 100EUR.

j) Ke škodám, na které se vztahuje odpovědnost za výrobek patří i škody nárokované na kupujícího třetí stranou např.: škody způsobené výrobci v automobilovém průmyslu a škody způsobené koncovému uživateli a škody způsobené při stahovacích akcích.

k) V případech, kdy je reklamace nárokovaná třetí stranou a uplatněna na zboží v záruční lhůtě a je prokazatelně zapříčiněna výrobkem dodávajícího a kupujícím nemohla být vada zjištěna (jedná-li se o skrytou vadu, nebo vadu, která nemohla být odhalena přejímkou dle ISO 2859-1 prováděnou vstupní kontrolou dle kontrolní dokumentace), se dodavatel zavazuje uhradit náklady prokazatelně vzniklé třetí straně spojené s uplatněnou reklamací.

VII. Audit u prodávajícího

(Jedná se o dodavatele surovin, polotovarů a služeb s vazbou na výrobní program společnosti a ovlivňující finální kvalitu výrobků.)

Kupující je oprávněn po předchozí písemné domluvě a souhlasu prodávajícího provést audit systému jakosti u prodávajícího. Nedostatky zjištěné během auditu budou písemně zaznamenány a v případě, že nedostatky nebudou do dohodnutého termínu odstraněny, mohou být považovány za podstatné porušení smlouvy. Kupující požaduje, aby prodávající vytvořil, zavedl a dále rozvíjel systém managementu kvality, který splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001 v aktuálním znění a pro dosažení tohoto požadavku aplikoval postup definovaný normou IATF bod 8.4.2.3.

VIII. Záruka

a) Prodávající je povinen dodat zboží (službu) v množství, jakosti a provedení dle akceptované objednávky. Zboží a služba musí splňovat technické požadavky stanovené právními předpisy České republiky a EU. V případě, že kupující má speciální technicko-jakostní požadavky, které oznámil prodávajícímu nejpozději s objednávkou a ten je akceptoval, je povinen dodat zboží v těchto technicko-jakostních požadavcích.

b) Prodávající je povinen na svoje náklady zajistit potřebné atesty či povolení, schválení státních orgánů země původu i České republiky.

c) Strany akceptací objednávky sjednaly, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu minimální záruční dobu 24 měsíců od doby spotřeby konečným zákazníkem. Prodávající je rovněž povinen předat spolu se zbožím kupujícímu i záruční list.

IX. Životní prostředí

Prodávající je povinen zajistit, aby dodávané zboží a balení bylo vždy v souladu s právními předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

X. Platební podmínky a fakturace

Prodávající vystaví fakturu se splatností 30 dní, pokud se nedohodly se smluvní strany jinak.

Platební podmínky pro nákup nástrojů je následující:

 • 30% po zaslání prvních výpadových kusů
 • 70% po předání požadované dokumentace a schválení referenčních vzorků

Platební podmínky pro nákupu strojního zařízení, periférií je následující:

 • 100% po převzetí zcela funkčního zařízení

Platební podmínky pro nákup SW je následující:

 • 100% po převzetí zcela funkčního SW

Platební podmínky pro nákup SW je následující:

 • 100% po převzetí zcela funkčního SW

Platební podmínky za vyhotovení technické dokumentace (například pro nástroje nebo jejich části) je následující:

 • 70% z ceny díla při předložení kompletní technické dokumentace
 • 30% z ceny díla při vyhodnocení prvního zkoušení nástroje

Platební podmínky pro nákup ostatních surovin, polotovarů a ostatních služeb je následující:

 • 100% po dodání, případně převzetí služby

XI. Smluvní pokuta

Akceptací objednávky se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu v případě, že je v prodlení s dodáním zboží, realizaci služby a to ve výši 0,5% z ceny zboží, realizované služby za každý den takového prodlení. Kupující je oprávněn smluvní pokutu započítat na splatnou pohledávku prodávajícího. Právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody v plném rozsahu není dotčeno uplatněním nároku na smluvní pokutu.

XII. Důvěrnost informací

a) Prodávající a kupující se zavazují zacházet se všemi neveřejnými obchodními a technickými podrobnostmi, se kterými se seznámí prostřednictvím obchodních vztahů, jako s obchodním tajemstvím. Obě dvě strany považují veškeré neveřejné obchodní či technické podrobnosti za důvěrné informace.

b) Povinnost zachovat důvěrnost informací dle tohoto článku se nevztahuje na následující skutečnosti:

 1. všeobecně známě či všeobecně přístupné informace
 2. informace, které budou straně sděleny třetí osobou, jež není zavázána obdobnou povinností mlčenlivosti
 3. informace, jejichž sdělení vyžaduje zákon

c) Prodávající a kupující se zavazují veškerou předávanou dokumentaci považovat za diskrétní a zavazují se ji neodkrývat a nezveřejňovat třetím subjektům.

d) Prodávající si je vědom své odpovědnosti v případě porušení ustanovení o důvěrnosti informací z jeho strany.

e) Kupující poskytuje prodávajícímu nevýhradní licenci ke svým právům duševního vlastnictví souvisejícím s předmětem dodávky.

f) Prodávající je povinen nahradit kupujícímu jakoukoliv škodu, která kupujícímu vznikne v souvislosti s nárokem třetí osoby z porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví.

g) Strany se zavazují chránit obchodní tajemství a zvláštní obchodní a technická řešení druhé strany, se kterými se seznámí v rámci vzájemných obchodních vztahů.

h) Prodávající může použít přípravky, nářadí a důvěrná data a jiné výrobní prostředky, které byly dodány kupujícím nebo byly kupujícím plně hrazeny pro své potřeby či prospěch jakékoliv třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

XIII. Doručování

a) Jakékoliv oznámení bude považováno za doručené příslušenému adresátovi v den obdržení faxem, emailem či osobním doručováním a třetím dnem po podání písemného oznámení k poštovní přepravě v České republice při doručování doporučeným dopisem na adresu uvedené v objednávce či akceptaci objednávky.

b) Za osvědčení o doručení veškerých oznámení se považují následující dokumenty:

 1. v případě doručování faxem – faxem vytištěná zpráva o doručení na příslušené telefonní číslo, jež je uvedeno na objednávce či akceptaci objednávky
 2. v případě doručování emailem – potvrzení doručení na příslušnou emailovou adresu, jež je uvedena na objednávce či akceptaci objednávky
 3. v případě osobního doručování – písemné potvrzení o převzetí
 4. v případě písemného doručování – podací lístek k poštovní přepravě písemnosti po uplynutí lhůty tří dnů od podání

XIV. Volba práva

Tyto podmínky, jakož veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky s vyloučením mezinárodního soukromého práva a CISG (kupní právo OSN).

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
<
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík